Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2017

0681 c533
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
1470 4dd9 500
Reposted fromamatore amatore viaszydera szydera
7866 3996 500
Reposted fromvariaen variaen viaszydera szydera
yannim
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viaszydera szydera
yannim
NIEWAŻNE ILE DNI W TWOIM ŻYCIU
WAŻNE ILE ŻYCIA W TWOICH DNIACH.
Reposted bymartulla martulla

September 15 2017

yannim
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
yannim
3550 024d 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaszydera szydera

August 27 2017

yannim
yannim
yannim
yannim
3569 fce7
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
yannim
yannim
3511 6935
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
yannim
3680 684f
Reposted fromalternativestyle alternativestyle

August 26 2017

yannim
Od święta odważę się chcieć,
Chcieć czegoś naprawdę...Jest aż tak byle jak
Wczoraj świat był nasz
A teraz byle być, byle trwać
— #wszystkojednieje #nostalgia
Reposted byniskowo niskowo
yannim
yannim
0842 0dee 500

August 22 2017

yannim
2750 be34 500

August 21 2017

0769 f3bd
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
8336 af4f 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl